Kilpailuetua työnhakijalähtöisellä rekrytoinnilla

Kilpailuetua työnhakijalähtöisellä rekrytoinnilla

  • Teksti: Katri Jakosuo

Työntekijöiden näkökulman ymmärtäminen auttaa erottautumaan kilpailijoista ja tuo lisä­arvoa yrityksille. Työnhakijalähtöinen rekrytointi perustuu yrityksen käytänteisiin eikä vaadi uusia henkilöstöetuja tai muutoksia työtehtäviin.

Työvoimapula on kurittanut matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä jo vuosia. Pahimmillaan osa yrityksistä on joutunut tilanteeseen, jossa avoinna olevaan työpaikkaan ei ole tullut yhtään hakemusta. Tai hakemuksia on saattanut tulla, mutta työnhakijoiden epärealististen odotusten vuoksi sopivaa työntekijää ei ole saatu rekrytoitua.

Yksi syy saattaa löytyä työpaikkailmoitusten sisällöstä.

Perinteisesti työpaikkailmoitukset ovat rakentuneet työnantajien tarpeiden ja toiveiden ympärille. Monesti työnkuvauksen ohella työpaikkailmoituksen pääpaino on ollut työntekijän pätevyys-, koulutus- ja työkokemusvaatimuksissa sekä mahdollisissa erityistaidoissa.

Työn merkitys ja tekemisen tavat ovat muuttuneet. Samalla työhyvinvoinnin merkitys on kasvanut. Näiden muutosten myötä myös rekrytointikulttuuri on muuttumassa työnhakijalähtöisempään suuntaan.

Muutoksen ymmärtäminen ja sen mukanaan tuomien uudistusvaatimusten toteuttaminen on harvoin helppoa. Pitkällä aikavälillä muutostyö on kuitenkin yleensä palkitsevaa ja kantaa hedelmää, sillä toimintaympäristön muutoksia ennakoivat yritykset ovat monesti tulevaisuuden voittajia.

Onnistunut muutos edellyttää usein näkökulman vaihtamista, myös rekrytoinneissa.

Viime vuosien työvoimapulan myötä esimerkiksi osa opiskelija- ja henkilöstöravintoloista on muuttanut rekrytointitapojaan merkittävästi perinteisestä vaatimuksiin perustuvasta työnantajalähtöisestä mallista kohti työnhakijalähtöisempää ja työntekijän merkityksellisyyttä korostavaa näkökulmaa.

Oman näkökantansa vaihtamisen myötä työnantajat ovat oivaltaneet, että nykyinen yrityskulttuuri sisältää jo valmiiksi hakijoiden arvostamia asioita. Työsuhde-etujen lisäksi tällaisiin asioihin kuuluvat yrityksen arvoihin ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät.

 

Kerro vastuullisuudesta, arvoista ja eduista

Yhä useampaa työnhakijaa kiinnostavat myös työnantajan arvot ja yrityskulttuuri. Siksi työpaikkailmoituksessa on hyvä kertoa, millainen yritys on työnantajana ja millaisia arvoja se edustaa. Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen koulutusta ja mahdollisuutta edetä uralla, myös ne kannattaa mainita työpaikkailmoituksessa tai tuoda esiin viimeistään työhaastattelussa.

Monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta kertominenkin on tärkeää, sillä yhä useampi hakija painottaa näitä asioita potentiaalisia työpaikkoja kartoittaessaan. Monimuotoisuutta esiin nostavia työnantajia pidetään yleisesti ottaen sosiaalisesti vastuullisina toimijoina.

Työnantajat voivat korostaa monimuotoisuutta työpaikkailmoituksissa esimerkiksi lisäämällä niihin monimuotoisuuslausekkeen, josta käy ilmi, että yritys toivoo eritaustaisten henkilöiden hakevan avoinna olevaa työpaikkaa. Toiveena voi olla esimerkiksi eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia hakijoita.

Työnantajan kannattaa tuoda rohkeasti esiin erilaiset työsuhde-edut, kuten liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut, laajennetut työterveyspalvelut sekä mahdolliset alennukset ja edut työnantajan palveluista. Jos nämä edut koskevat kaikkia työntekijöitä, niistä kannattaa ehdottomasti mainita myös työpaikkailmoituksissa, sillä etujen maininta luo osaltaan myönteistä työnantajamielikuvaa.

 

Viesti selkeästi, avoimesti ja moni­kanavaisesti

Työpaikkailmoituksen tulee olla selkeä, ymmärrettävä ja realistinen. Hakijan olisi hyvä ymmärtää yhdellä lukemisella, millaisesta työpaikasta ja -tehtävästä on kyse. Inhimillinen ote lisää ilmoituksen houkuttelevuutta. Työnhakijalähtöiselle ilmoitukselle on tyypillistä myös myönteinen kieliasu.

Rekrytointiprosessissa kannattaa kiinnittää huomiota selkeään viestintään, rekrytoinnin helppouteen ja läpinäkyvyyteen sekä vuorovaikutukseen. Yrityksen avoin ja rehellinen viestintä voi lisätä tehtävään sopivien työnhakijoiden kiinnostusta avoinna olevaa työpaikkaa kohtaan sekä nopeuttaa heidän sitoutumistaan.

Työnhaun digitalisoituessa sanomalehdissä julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä on vähentynyt merkittävästi. Tästä syystä avoimia paikkoja kannattaa tuoda esille mahdollisimman monessa kanavassa, myös yrityksen omissa sosiaalisissa verkostoissa.

Koska eri työnhakijat käyttävät erilaisia kanavia, vapaista työpaikoista kannattaa ilmoittaa useammassa kanavassa. Monet alle 35-vuotiaat etsivät töitä esimerkiksi Duunitorin ja Facebookin kautta. Sen sijaan hieman vanhemmat hyödyntävät työnhaussa esimerkiksi TE-palveluiden Työmarkkinatoria, LinkedIn-alustaa sekä yritysten omia kotisivuja ja some-kanavia.

 

Hyvä kello kauas kuuluu

Yritysten kokemusten mukaan työnhakijalähtöinen työpaikkailmoitus on lisännyt työtehtävään ja yrityskulttuuriin sopivien hakijoiden kiinnostusta avointa työpaikkaa kohtaan. Työpaikkoihin, joihin ei ole aiemmin tullut yhtään hakemusta, on rekrytointitavoissa tapahtuneiden muutosten myötä tullut useampia hakemuksia ja jopa aivan uusilta, toimialalle vasta siirtymistä harkitsevilta työnhakijoilta. Samalla työnhakijalähtöinen rekrytointi on auttanut yrityksiä rakentamaan aiempaa myönteisempää työnantajamielikuvaa.

Vaikka työnhakija ei saisikaan hakemaansa työpaikkaa, työntekijälähtöisestä rekrytoinnista jää yleensä työnhakijalle myönteinen mielikuva. Tämä saattaa puolestaan johtaa siihen, että työnhakija viestii kokemuksistaan myönteisesti eri kanavissa ja auttaa siten yritystä luomaan myönteistä työnantajamielikuvaa ja houkuttelemaan uusia potentiaalisia hakijoita tuleviin työpaikkoihin. Sosiaalisen median aikakaudella suositusten merkitystä ei pidä aliarvioida etenkään nuorempien työnhakijoiden kohdalla.


 

Compass Groupin urasivuilla kerrotaan avoimesti kaikille työntekijöille tarkoitetuista henkilöstöeduista. Kuva: Terhi Hytönen

Case Compass Group Finland:
Avointa viestintää työsuhde-eduista

Compass Group Finland tarjoaa erilaisia ateriapalveluja henkilöstöravintoloissa ja laitosruokaloissa. Yritys työllistää yli 2000 työntekijää ympäri Suomea. Viimeisen parin vuoden aikana yritys on panostanut työnhakijakokemuksen kehittämiseen, jotta avoinna oleviin paikkoihin löydetään sopivat tekijät mahdollisimman nopeasti.

Potentiaalisten hakijoiden kiinnostusta avoinna olevia työpaikkoja kohtaan tuetaan selkeällä viestinnällä. Verkossa olevilta urasivuilta käy selkeästi ilmi, että töitä voi hakea ilman perusteellista työhakemusta ja pitkää työkokemusta, sillä monesti oikea asenne ratkaisee. Hakijan oma persoona saa näkyä hakemuksessa, ja siihen saa kirjata, mitä hakija odottaa hakemaltaan työltä.

Merkille pantavaa on, että urasivuilla kerrotaan avoimesti henkilöstöeduista – jopa alennusprosenttien tasolla. Tällaisiin kaikille työntekijöille tarkoitettuihin henkilöstöetuihin kuuluvat esimerkiksi edullinen työpaikkaruokailu, laajennettu työterveyshuolto, ilmaiset työkengät, henkilökunta-alennukset yrityksen omista tuotteista, seuruealennukset sekä yhteiseen tekemiseen ja yhdessä olemiseen myönnettävä tiimiraha. Kilpailukykyisistä ja kaikille henkilöstöryhmille kohdennetuista eduista viestiminen edistää osaltaan tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä myönteistä työnantajamielikuvaa.

Compass Group Finland korostaa rekrytointiviestinnässään yhteisöllisyyttä, työntekijöiden arvostusta sekä yksilön hyvinvoinnin tärkeyttä työ- ja vapaa-ajalla. Lisäksi urasivuilta löytyy valmiiksi vastauksia hakijoita askarruttaviin kysymyksiin, kuten kielitaitovaatimuksiin ja uralla etenemismahdollisuuksiin.


 

Ylvan työpaikkailmoituksissa kerrotaan palkkahaitari sekä tieto työterveyshuollosta ja palkitsemisjärjestelmästä. Kuva: Ylva

Case Ylva:
Arvot ja vastuullisuus osaksi rekrytointia

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama kiinteistö- ja ravintola-alan konserni Ylva toimii pääkaupunkiseudulla ja työllistää reilut 100 henkilöä. Kuten muutkin alan toimijat, myös Ylva käy kovaa kisaa pääkaupunkiseudun ravintola- ja kiinteistöalan työntekijöistä. Ylvan resepti kilpailussa pärjäämiseen on aiempaa laajempi arvoista ja vastuullisuudesta viestiminen sekä työnhakijalähtöinen rekrytointi.

Aiemmin työpaikkailmoituksissa painotettiin muiden yritysten tapaan työnhakijoille kohdennettuja vaatimuksia. Työtehtävä kerrotaan nykyisinkin selkeästi, mutta ilmoituksissa korostetaan vaatimusten sijaan niin henkilöstön kuin yksittäisen työntekijän hyvinvointia sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon tärkeyttä.

Ylvan kaikkiin työpaikkailmoituksiin on täydennetty kuvaus vastuullisesta liiketoiminnasta. Lisäksi työpaikkailmoituksissa kerrotaan avoimesti palkkahaitari sekä tieto siitä, että yrityksen koko henkilöstö kuuluu sekä kattavan työterveyshuollon että palkitsemisjärjestelmän piiriin. Yritys on myös linjannut, että ulkopuoliselle työvoimalle tarjotaan samat henkilökuntaedut kuin omalle henkilökunnalle.

Työnhakijoille kerrotaan avoimesti myös rekrytointiprosessin aikataulusta: milloin haastattelut tehdään ja koska valinnasta ilmoitetaan. Työhaastatteluissa työnhakijoiden toiveita kuunnellaan, ja rekrytointiprosessissa on mukana myös työntekijän tuleva esihenkilö.


 

Unican ansioluettelosta löytyy myös yritystä työpaikkana suosittelevan työntekijän yhteystiedot. Kuva: Laura Hujanen

Case Unica ravintolat:
Työnantajan CV kertoo organisaatiosta

Perinteisesti ansioluettelon eli CV:n tehtävänä on ollut tiivistää oleelliset tiedot työnhakijan työ- ja koulutustaustasta sekä herättää rekrytoivan organisaation kiinnostus. Työnantajan tekemä CV perustuu samaan periaatteeseen: sen tarkoituksena on kertoa potentiaaliselle työnhakijalle oleelliset tiedot rekrytoivasta organisaatiosta sekä erottautua myönteisellä tavalla kilpailijoista. Myönteistä palautetta saanutta ansioluetteloa hyödynnetään esimerkiksi erilaisissa rekrytointitapahtumissa.

Yhtenä hyvänä esimerkkinä työnantajan tekemästä ansioluettelosta toimii Unica ravintoloiden malli. Yhden sivun mittainen ansioluettelo muodostuu viidestä eri osiosta. Osiossa ”Meistä” esitellään Unica yrityksenä ja osiossa ”Meille on tärkeää”  kerrotaan yrityksen arvot. Esimerkkejä Unican tarjoamista henkilöstöeduista esitellään kohdassa ”Meiltä saat”.

Ansioluettelossa kerrotaan yhteystietojen lisäksi, millaisia työtehtäviä ja työsuhteita Unica tarjoaa. Ansioluetteloon on liitetty QR-koodi, jonka kautta työhakemuksen voi tehdä vaikka saman tien. Unican logon lisäksi ansioluettelosta löytyvät tiedot yrityksen sosiaalisen median kanavista sekä Unicaa työpaikkana suosittelevan työntekijän yhteystiedot.

Ansioluettelon kuvituksena toimivat henkilöstöstä otetut valokuvat. Valokuva lisää osaltaan työntekijälähtöistä ja helposti lähestyttävää vaikutelmaa. Ansioluettelo on saatavissa myös englanniksi.